Ngày đăng: 26/08/2021

Đối chiếu dữ liệu và chuẩn bị các báo cáo, phân tích tài chính khác để đảm bảo Tổng quản lý và các Trưởng bộ phận hiểu rõ về hoạt động của các câu lạc bộ; • Hỗ trợ xây dựng doanh thu tài chính hàng tháng và hàng năm, bao gồm dự toán về chi tiêu, tạo doanh thu và dòng tiền cho câu lạc bộ; • Xây dựng, thực hiện và giám sát tất cả các quy trình hệ thống tài chính để đảm bảo thông tin tài chính đáng tin cậy và chính xác luôn có sẵn nhằm tư vấn ban quản lý trong quá trình ra quyết định tài chính của câu lạc bộ; • Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc thiết lập và thực hiện các thủ tục kế toán một cách hiệu quả bao gồm tất cả các thủ tục tài chính tại câu lạc bộ; • Giám sát việc xây dựng và duy trì sổ cái, bảng lương, các khoản thu, khoản chi, báo cáo lời / lỗ, báo cáo thuế hàng năm và các báo cáo tài chính đặc biệt cần thiết trong năm; • Tuyển dụng, đào tạo, giám sát và đánh giá năng lực của nhân viên kế toán; • Cùng với các kiểm toán viên được chỉ định của câu lạc bộ, chuẩn bị một báo cáo đầy đủ về kết quả tài chính hàng năm; • Tham dự các cuộc họp về tài chính và ủy ban, và đại diện cho câu lạc bộ tại các cuộc họp liên quan đến tài chính địa phương nếu có; • Trao đổi và tương tác với Trưởng Bộ phận để hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ tài chính hiệu quả và quyết định của bộ phận tài chính và câu lạc bộ; • Giải đáp các thắc mắc của hội viên liên quan đến hóa đơn, các khoản phải thu lâu năm theo chính sách hiện hành của CLB.

Liên hệ:  Công Ty Cp Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam